Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MIBERAS, s.r.o.

eu-logo logo-SK logo-SIEA

oppp-logo

Prijímateľ: MIBERAS, s.r.o.

Sídlo: Podtatranského 680, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 44 816 065

Názov realizovaného projektu:

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MIBERAS, s.r.o.

Dátum začatia realizácie aktivit projektu: 01.01.2015

Termín ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.3.2015

Výška nenávratného finančného príspevku: 168 000 EUR

Miesto realizácie projektu: Podtatranského 680, 031 01 Liptovský Mikuláš

Krátky opis projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a efektivity výrobného procesu

spoločnosti MIBERAS, s. r. o. obstaraním nových inovatívnych technologických zariadení.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Zvýšenie efektívnosti výrobného procesu s dôrazom na ochranu životného

2. Zvýšenie kvality a rozšírenie portfólia produktov spoločnosti MIBERAS, s. r. o.

3. Podpora zamestnanosti, vytvorením pracovných miest

4. rozšírenie ponuky tovarového portfólia pre slovenský a zahraničný trh,

5. zvýšenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vyrábanej produkcie,

6. zníženie materiálovej náročnosti,

7. pomocou vyššieho zisku bude spoločnosť schopná naďalej investovať do inovácie

výrobného procesu a modernizácie svojich zariadení,

8. zníženie nezamestnanosti cieľového regiónu,

9. zvýšenie pridanej hodnoty a rentability produkcie

10. eliminácia negatívnych vplyvov vznikajúcich pri výrobnom procese.

Odkaz na poskytovateľa pomoci: www.mhsr.sk

Projekt je finančne podporený zo zdrojov EURÓPSKEJ ÚNIE, fond: ERDF