Zavedenie inovatívnych technológií do nábytkárskej výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MIBERAS, s.r.o.

logo-SK logo-SIEAeu-logo

 

 

oppp-logo

Prijímateľ: MIBERAS, s.r.o.

Sídlo: Podtatranského 680, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 44 816 065

Názov realizovaného projektu:

Zavedenie inovatívnych technológií do nábytkárskej výroby a zvýšenie

konkurencieschopnosti spoločnosti MIBERAS, s.r.o.

Dátum začatia realizácie aktivit projektu: 04.05.2015

Termín ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.10.2015

Výška nenávratného finančného príspevku: 420 280,00 EUR

Miesto realizácie projektu: Podtatranského 680, 031 01 Liptovský Mikuláš

Krátky opis projektu: Posilnenie konkurencieschopnosti podniku nákupom inovatívnej

technológie s cieľom rozšírenia produktového portfólia ako stabilizačného faktora v

prostredí trhového hospodárstva, uspokojenie dopytu kľúčových odberateľov.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Zvýšenie efektívnosti výrobného procesu s dôrazom na ochranu životného

2. Zvýšenie kvality a rozšírenie portfólia produktov spoločnosti MIBERAS, s. r. o.

3. Podpora zamestnanosti, vytvorením pracovných miest

4. zvýšenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vyrábanej produkcie,

5. zníženie materiálovej náročnosti,

6. zvýšenie pridanej hodnoty a rentability produkcie

7. eliminácia negatívnych vplyvov vznikajúcich pri výrobnom procese.

Odkaz na poskytovateľa pomoci: www.mhsr.sk

Projekt je finančne podporený zo zdrojov EURÓPSKEJ ÚNIE, fond: ERDF